Проєкти

Впровадження інклюзивної освіти в Україні

Термін реалізації: лютий - грудень 2007 р.

Проблема, на вирішення якої спрямовано проект - це існуючі стереотипи щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами; низький рівень поінформованості суспільства про інклюзивну модель освіти, а також неготовність основних ключових осіб до її впровадження.

Мета проекту:  поширення знань про інклюзивну модель освіти як невід`ємне право кожної дитини та цінність демократичного суспільства серед громадськості України; розвиток необхідних навичок та установок серед керівників загальноосвітніх закладів, батьків, представників психолого-медико-педагогічних консультацій, громадських організацій для впровадження цієї моделі в системі освіти України.

Вищевказана мета досягалась через реалізацію наступних цілей:

1. Підготовка керівників загальноосвітніх закладів до створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами та поширення концепції інклюзивної освіти у місцевих громадах.

2. Підготовка працівників психолого-медико-педагогічних консультацій (ПМПК) до усвідомлення та поширення інклюзивної моделі освіти, а також надання фахової підтримки батькам дітей з особливими потребами.

3. Підготовка працівників засобів масової інформації до розуміння та правильного висвітлення концепції інклюзивної освіти у засобах масової інформації.

4. Поширення результатів проекту серед основних ключових осіб: місцевих управлінь освіти, психолого–медико–педагогічних консультацій, громадських організацій, які займаються захистом прав дітей з особливими освітніми потребами, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладів, представників ЗМІ.

Основними шляхами/видами діяльності для вирішення зазначеної проблеми були тренінги, презентації, прес - конференції, круглі столи, акції та видання інформаційних матеріалів.

Дія проекту поширилась на: 

Вінницьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Івано-Франківську, Кіровоградську, Київську, Львівську, Полтавську, Херсонську, Хмельницьку області та м.Київ

Цільова аудиторія проекту

Прямою цільовою аудиторією проекту були:

 • представники засобів масової інформації
 • керівники загальноосвітніх навчальних закладів
 • викладачі інститутів післядипломної педагогічної освіти
 • представники психолого– медико–педагогічних консультацій
 • керівники управлінь/відділів освіти

Дотична цільова аудиторія  проекту були:

 • діти, батьки та педагоги – учасники навчально–виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі;
 • методисти міських/районних методичних кабінетів;
 • представники громадських організацій та громадськість.

Партнери проект

 • Міністерство освіти і науки України
 • Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
 • Інститут спеціальної педагогіки АПН України
 • Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації
 • Управління освіти і науки Полтавської міської ради
 • Вінницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
 • Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
 • Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
 • Івано–Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
 • Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
 • Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
 • Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
 • Південноукраїнський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м.Херсон)
 • Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
 • ВГО „Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю”

Результати:

Проведено:

 • 8 семінарів - презентацій
 • 11 тренінгів

Взяли участь в:

 • презентаціях – 237 осіб
 • тренінгах – 360 особи

Підготовлено:

 • 29 тренерів - консультантів з питань інклюзивної освіти

Розроблено:

Розроблено навчально – методичний посібник «Інклюзивна школа: особливості організації та управління» колективу авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та інші за загальною редакцією Даниленко Л.І.. В розробці посібника взяли участь два доктори педагогічних наук, які представляють провідні наукові інститути України: Даниленко Л.І. доктор педагогічних наук, професор, проректор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти; Колупаєва А.А. доктор педагогічних наук, науковий секретар Інституту спеціальної педагогіки АПН України. Рецензентами виступили Олійник В.В.  доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України та Засенко В.В. доктор педагогічних наук, член-кореспондент АПН України.

Навчально-методичний посібник висвітлює особливості організації та управління інклюзивною школою, відомості щодо становлення міжнародної та вітчизняної моделі інклюзивної освіти, зарубіжний досвід та практичні поради стосовно адаптації та модифікації навчального середовища, налагодження співпраці між школою і батьками, школою і фахівцями для забезпечення потреб дітей з особливостями психофізичного розвитку. Вперше подано рекомендації щодо адаптації та модифікації навчального середовища на рівні школи, застосування практики відстоювання інтересів дітей на інклюзивну освіту керівниками загальноосвітніх закладів. Адресовано керівникам загальноосвітніх закладів, методичним, науково-педагогічним та науковим працівникам, слухачам курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти, представникам батьківських та інших громадських організацій.

Посібник рекомендовано до використання та затверджено Науково – методичною радою ЦІППО АПН України

 • спецкурс для керівників загальноосвітніх навчальних закладів «Інклюзивна школа: особливості організації та управління» (100 примірників)
 • навчальний модуль «Інклюзивна освіта» для представників ПМПК
 • навчальний модуль «Інклюзивна освіта» для представників ЗМІ
 • інформаційні - листівки батьків, членів ПМПК, педагогів
 • буклет за проектом

Розроблено 36 годинний навчальний курс «Інклюзивна школа: особливості організації та управління» для керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Мета курсу: формування професійних компетенцій для здійснення ефективної управлінської діяльності при впровадженні інклюзивних підходів. Викладання навчального курсу розраховано на формат тренінгу з використанням наступних навчальних методів: лекцій – презентацій; самостійних робіт на основі розробленого для модуля комплексу навчально–методичних  матеріалів; практичних завдань спрямованих на набуття слухачами вмінь та навичок на практиці застосовувати набуті теоретичні знання;  семінарських занять з метою розвитку критичного мислення, установок і рис для використання у професійній діяльності здобутих знань, вмінь(навичок). Тематика навчального курсу розкриває наступні питання: сутність  та філософію інклюзивного підходу; історичний огляд розвитку освіти для осіб з особливими освітніми потребами; міжнародні документи та законодавчу базу України; методологію інклюзивної освіти; види порушень та основні підходи до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу; співпрацю з родинами учнів з особливими освітніми потребами; командний підхід у реалізації інклюзивних програм; шляхи визначення необхідних адаптацій та модифікацій для забезпечення диференційованого підходу, створення фізичних умов та позитивної атмосфери в шкільному колективі; створення індивідуальних навчальних програм; адміністративні стратегії організації діяльності інклюзивної школи.

 • Розроблено дводенний тренінговий модуль „Модель інклюзивної освіти: методологічні засади та практика реалізації” для представників ПМПК.

Тренінговий модуль включає стислий огляд філософії, принципів та складових моделі інклюзивної освіти, огляд українського законодавства та практичні приклади реалізації цієї моделі в закладах освіти. Для розгляду практичних прикладів використано такі методи: розгляд проблемних ситуацій та рольові ігри. Такий підхід забезпечує активне обговорення шляхів вирішення, сприяє розвитку командної взаємодії, вмінню вислуховувати, проектуванню наслідків „вірно –не вірно” прийнятих рішень.

 • Розроблено одноденний тренінговий модуль „Модель інклюзивної освіти: методологічні засади та практика реалізації” для представників ЗМІ.

Засоби масової інформації мають значний вплив на формування громадської думки, проте, здебільшого самі представники ЗМІ недостатньо розуміють суть інклюзії та використання мови без упереджень та «ярликів». Важливо висвітлювати в пресі питання інклюзії у різних аспектах: підтримка батьків, адаптація навчальних методів та матеріалів, пристосування дошкільних та загальноосвітніх закладів; освітня політика; роль неурядових організацій, включаючи батьківські організації тощо.

Вплив проекту:

Характерною рисою проекту «Впровадження інклюзивної освіти в Україні» стало те, що вперше він був спрямований на ширше коло ключових осіб, а саме: керівників загальноосвітніх навчальних закладів, представників психолого-медико-педагогічних консультацій та представників засобів масової інформації. Такий вибір цільових груп був викликаний комплексністю проблеми впровадження інклюзивної освіти в Україні, яка є абсолютно новою моделлю освіти для українського суспільства і спробами залучити до вирішення цієї проблеми ширше коло ключових осіб.

На момент початку реалізації проекту вже був напрацьований певний досвід з питань підготовки педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу. Проте, для успішної підтримки роботи педагогів, для здійснення адвокатської діяльності, роль керівника школи є критичною. 

Вперше в Україні в рамках проекту створено навчально–практичний курс та посібник для керівників загальноосвітніх закладів з питань розвитку інклюзивної школи, який буде впроваджуватися на базі пілотних Інститутів післядипломної педагогічної освіти (ІППО) та Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти (ЦІППО) у 2008 році (курс внесений у розклад ЦІППО на 2008 рік). Компетентність керівників у сфері інклюзії дасть можливість здійснювати необхідні зміни на рівні школи, надавати необхідну підтримку педагогам, бути захисником прав та інтересів сімей дітей з особливими потребами у місцевих громадах.

Вперше в Україні до питань інклюзивної освіти залучено представників психолого–медико–педагогічних консультацій (ПМПК). Саме ПМПК здійснюють оцінку розвитку дітей і надають батькам рекомендації щодо вибору того чи іншого закладу освіти для їх дітей. Важливим є знання та розуміння ПМПК концепції інклюзивної освіти та їх залучення до подальшого розвитку та поширення цієї моделі в Україні.

Представники ЗМІ здебільшого також не мають вірного уявлення про освітні проблеми дітей з особливими потребами, про ті стереотипи, які все ще існують в українському суспільстві, про саму модель інклюзивної освіти. Навчання представників ЗМІ, залучення їх до активізації процесу висвітлення проблеми порушення основного права дітей з особливими потребами – права на освіту також є однією з переваг проекту.

Місія Всеукраїнського фонду "Крок за кроком":

 • сприяння втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
 • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях;
 • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.